Jogviszony átalakulás

A finiséhez érkezett az egészségügyi szolgálati jogviszony átalakulás.

Az elmúlt napokban átvett új egészségügyi szolgálati munkaszerződést e hónap végéig, azaz február 28-ig alá kell írni, és igazoltan át is kell adni a munkáltatónak. Az OMSZ-nál kiadott aláírásra váró egészségügyi szolgálati munkaszerződés főbb tartalmában (munkakör, besorolás, illetmény, munkahely) megegyezik a mentődolgozó eddigi közalkalmazotti kinevezésében foglaltakkal. A törvény elfogadása óta további jogi garanciák születtek a besorolás, az illetmény, a másodállások engedélyezése körében.

Dr. Csató Gábor Főigazgató Úr a MÖSZ részére megküldött tájékoztatásában garanciát vállalt arra hogy:
„…a dolgozók részére a jogviszony átalakulásával kapcsolatban kiadott tájékoztatás, továbbá az egészségügyi szolgálati munkaszerződések elkészítése során a hatályos jogszabályok, valamint a részletszabályokat meghatározó tájékoztatók és utasítások figyelembe vételével jártunk el, azaz a besorolások és az illetmény megállapítása kapcsán senkit nem ért hátrány. Amennyiben valamely bajtársunk esetlegesen mégis eltérést tapasztal, azt kérjük, hogy jelezze, és az eltérés okát természetesen megvizsgáljuk.”

Fentiek alapján a MÖSZ JAVASOLJA A MENTŐDOLGOZÓKNAK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI MUNKASZERZŐDÉS ALÁÍRÁSÁT.

Az esetleges egyéni élethelyzetek ismerete nélkül, a jogviszony váltás elutasítását, azaz az egészségügyi szolgálati munkaszerződés aláírásának elmaradását kizárólag azoknak a dolgozóknak tanácsoljuk, akik egyébként is váltani szeretnének, azaz el kívánják hagyni az egészségügyet, illetve a Mentőszolgálatot.

A mentődolgozóink körében az új jogviszony átalakulás miatt fennálló esetleges bizonytalanságot - az eddig is kiadott tájékoztatásainkon túlmenően - az alábbi információk megosztásával kívánjuk csökkenteni.

Jogviszony átalakulás

Az Eszjtv. hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatónál - így az OMSZ-nál is - foglalkoztatott közalkalmazott jogviszonya 2021. március 1-én alakul át az Eszjtv. szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonnyá. Az átalakulás nem automatikus. Az egészségügyi szolgálati (teljes vagy részmunkaidős) jogviszony egészségügyi szolgálati munkaszerződéssel jön létre, amelyet 2021. február 28. napjáig kell megkötni azzal, hogy azt 2021. március 1. napjától kell alkalmazni.

Ha az egészségügyi szolgálati munkaszerződés 2021. február 28. napjáig nem kerül megkötésre, a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya 2021. március 1. napján a törvény erejénél fogva megszűnik. Ebben az esetben végkielégítésre a közalkalmazott esetében az Eszjtv. 19. § (4) bekezdését kell alkalmazni, miszerint a végkielégítés mértéke 
a) ha az érintett kevesebb mint 20 év figyelembe vehető szolgálati idővel rendelkezik, 1 havi,
b) ha az érintett legalább 20 év, de 30 évnél kevesebb figyelembe vehető szolgálati idővel rendelkezik, 2 havi,
c) ha az érintett legalább 30 év figyelembe vehető szolgálati idővel rendelkezik, 3 havi,
a jogviszony megszűnésekor érvényes illetményének megfelelő összeg.

Változatlan fizetési fokozat (jogviszonyban töltött idő)

2021. március 01. napjától, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (Eszjtv.) 8. § (8) bekezdése értelmében az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy fizetési fokozata az egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött ideje alapján kerül megállapításra. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött idő számítását az Eszjtv. 8. § (9) bekezdése és egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet tartalmazza.

A napokban kiegészítésre kerültek a beszámítás szabályai. 

Az egyes, az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 69/2021. (II. 19.) Korm. rendelet 
14. § (5) Az Eszjtv. 8. § (9) bekezdésében foglaltakon túl egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni
a) a munkaviszonynak azt az időtartamát, amely alatt a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel rendelkezett,
b) az 1992. július 1-jét megelőzően fennállt munkaviszony teljes időtartamát, továbbá
c) a hadkötelezettség alapján teljesített sor- vagy tartalékos katonai szolgálatnak, illetve a polgári szolgálatnak az időtartamát,
d) az Eszjtv. 8. § (9) bekezdés h) pontja alá nem tartozó foglalkoztatónál ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött időt, valamint
e) a PhD fokozat megszerzése esetén a doktori képzésben töltött időt,
ha ezen időtartamok korábban nem kerültek beszámításra a közalkalmazotti jogviszonyba.

Ezzel a jogszabálymódosítással az eddigiekben elismert közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő teljes egészében beszámít az új egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött idő tartamába. Ez azt jelenti, hogy jogszabályi garanciával az egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött időtartamhoz kapcsolódó fizetési fokozat mértéke nem csökkenhet!

Változatlan illetmény

A jogviszonyváltás során az egészségügyi szakdolgozó az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok szerinti - törvényben és a Kormány rendeletében meghatározott - illetményre, valamint illetménypótlékra jogosult (Eszjtv. 8. § [Illetmény ] (6) bek.). Az Eszjtv. hatálybalépése nem érinti az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozók illetményét (ideértve az illetménypótlékokat is).(Eszjtv. 19. § [Hatálybalépés] (16) bek.) Ezt konkretizálja az egyes, az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 69/2021. (II. 19.) Korm. rendelet:
18. § (1) Az Eszjtv. 19. § (16) bekezdésében foglaltakon érteni kell azt is, hogy az egészségügyi szakdolgozó illetménye a jogviszonyváltásra tekintettel nem csökkenhet a 2020. december 31-ei illetményéhez képest.

Másodállások engedélyezése

Minden további munkavégzésre irányuló jogviszonyt (másodállás, vállalkozás, stb.) engedélyeztetni szükséges, nemcsak azokat, amelyek 2021. március 1. napját követően létesülnek, hanem azokat is, amelyek 2021. március 1. napján fennállnak. Az engedélyeztetésre nyitva álló 60 napos „türelmi idő” alatt ezen tevékenységek engedély nélkül végezhetők. Ezt mondja ki az engedély kiadásának részleteit tartalmazó 2/2021. OKFŐ utasítás 12.2. pontja is, amely szerint
„jelen Szabályzat hatályba lépése napján fennálló további jogviszony esetén a 4.1. pont szerinti Kérelmet legkésőbb 2021. április 29. napjáig lehet benyújtani azzal, hogy annak elbírálásáig a fennálló további jogviszony engedély nélkül is végezhető.” 

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyt érintő további jogviszony és a személyes közreműködő engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 2/2021. OKFŐ utasítás itt olvasható:

OMSZ: Gyakori kérdések-válaszok az egészségügyi szolgálati jogviszonyról

A mai napon került kiadásra az OMSZ tájékoztatója, amely a belső portálon is fellelhető.
A napokban megkezdődött az egészségügyi szolgálati munkaszerződések átadása bajtársaink számára. A szerződés aláírásával kapcsolatban felmerült gyakori kérdések, melyekre válaszolunk:
-      az egészségügyi szolgálati munkaszerződés átvétele, aláírása,
- az aláírás határideje február 28.,
- a szabadság mértéke,
- a műszakpótlék mértéke,
- a kirendelés elrendelése,
- a további jogviszonyok („másodállások”) engedélyezése,
- átmeneti többletfeladat megállapodások megkötése.

„Fontos kiemelni, hogy az Országos Mentőszolgálat állományába tartozó egészségügyi szakdolgozók és egészségügyben dolgozók illetménye is úgy kerül megállapításra 2021. március 1. napjától, hogy annak összege ne legyen kevesebb annál az illetménynél, melyre Önök 2020. december 31. napján voltak jogosultak. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy bajtársaink bére a 2020. december 31. napján őket megillető bérrel lesz azonos 2021. március 1.-et követően is. Ha valaki ugyanis 2021. január 1-től garantált bérminimum emelésre, vagy a Kjt. szerinti fokozatlépésre volt jogosult, azt természetesen megfelelően végrehajtották. A fenti rendelkezés lényege az, hogy a jogviszony váltás miatt senki nem kerül „visszasorolásra”, az őt megillető bér nem csökken.”

MÖSZ (jog)segély

A jogviszonyváltás során felmerülő egyéni kérdések, problémák jelzését továbbra is várjuk, és megválaszoljuk, szükség esetén jogi tanácsadást, képviseletet az eddigiek szerint biztosítunk.

MÖSZ